1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Библиографија

 •  ЗА ЗБИРКАТА ДЕТСКИ РАСКАЗИ “ПРИКАЗНИ ЗА ЗОКИ ПОКИ”. (Иван Ива­новски, “Литературен мозаик”, Радио Скопје, 1962 г.)

 •  ПРИКАЗНИ ЗА ЗОКИ ПОКИ. (Александар Поповски, “Новини во книжарските витрини”, Радио Скопје, мај 1963 г.)

 • НЕЗАДОВОЛСТВО ОД СЕКОЈДНЕВИЕТО. (Влада Урошевиќ, “Разгледи”, декември 1964 г.)

 • ОЛИВЕРА НИКОЛОВА: “ДЕН ЗА ЛЕТУВАЊЕ”. (Ѓорги Старделов, “Совреме­ност” бр. 8, 1964 г.)

 • СУВЕРЕНА ДЕТСКА ПРОЗА. (Миодраг Друговац, “Нова Македонија”, 23 де­кем­ври 1966 г.)

 • ДРАМСКИ ПРВЕНЕЦ НА ОЛИВЕРА НИКОЛОВА. (Бранко Ворошлија, “Млад борец”, март 1968 г.)

 • СОВРЕМЕН ПРИСТАП КОН ДЕТСКАТА ПСИХА. (Иван Мазов, “Нова Маке­до­нија, 6 март 1968 г.)

 • ПОВТОРНА СРЕДБА СО УБАВА КНИГА. (Тодор Чаловски, “Нова Македо­нија”, 14.9.1971 г.)

 • ПРИЈАТЕЛИТЕ БОН И БОНА ОД ОЛИВЕРА НИКОЛОВА. (Алдо Климан, “Современост”, април-мај 1975 г.

 • У ПРОСТОРУ ДЈЕТИЊСТВА. (Георги Арсовски, “Детињство”, бр. 1. 1975 г., Змајеве игре, Нови Сад.)

 • СО МНОГУ ДУХ И ИНВЕНЦИЈА. (Петре Бакевски, “Вечер”, 17. 12. 1975 г.)

 • ЦЕПЕНКОВ И ПРЕД ДЕЦАТА. (Иван Мазов, “Нова Македонија”, 17.12. 1975 г.)

 • МАКЕДОНСКИ ПИСАТЕЛИ ЗА ДЕЦА. (Миодраг Друговац, за Ол. Ник. од 167 до 181 стр., издание на “Ма­ке­дон­ска книга”, 1975 г.)

 • СОВРЕМЕНО ДОЖИВЕАНА ПРОЗА ЗА ДЕЦА. (Тодор Чаловски, “Разгледи”, бр.1-2, 1978 г.)      

 • ЗРЕЕЊЕ НА  ПЛОДОВИТЕ. (Ташко Ширилов, “Вечер”, 28 јануари 1978 г.)

 • ЧУДЕСНА КОМУНИКАЦИЈА СО ФОЛКЛОРНОТО БОГАТСТВО. (Лилјана Мазо­ва, “Нова Македонија”, 13 декември 1978 г.) 

 • СТРЕБРЕНОТО ЈАБОЛКО НА ОЛИВЕРА НИКОЛОВА. (Иван Ивановски, “Соочувања”, Радио Скопје, 15. 12. 1978 г.)

 • АПСУРД И ЗАБЛУДИ. (Раде Силјан: Оливера Николова, “Тесна врата”, “Нова Македонија”, 12 ноември 1983 г.

 • ТОЛКУВАЊЕ НА ПОГОВОРКИТЕ. (Лилјана Мазова, кон праизведбата на “Умна глава” во Драмскиот театар, “Нова Македонија”, 13.12.1983 г.)

 • СУДБИНАТА НА ПЕТРА. (Христо Петрески: Оливера Николова, “Тесна врата”, “Екран”, 8. 3. 1984 г.)

 • ЕДНО ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНО РОМАНЕСКНО ОСТВАРУВАЊЕ. (Данило Ко­цески: Оливера Николова, “Тесна врата”, “Разгледи” бр. 5., 1984 г.)

 • ОБМИСЛЕНА ТВОРЕЧКА ПОСТАПКА. ( Раде Силјан: Оливера Николова, “Тесна врата”, “Современост” бр. 6, 1984 г.)

 • РАДЕ СИЛЈАН: ПРОНАЈДЕН ОБЛИК. “Македонска книга”, Скопје, 1986 г. (За “Тесна врата” под насловот “Обмислена творечка постапка”).

 •  Д-р ВОИСЛАВ ЈАЧОСКИ: ФОЛКЛОРОТ ВО МАКЕДОНСКАТА ДРАМА. (За Ол. Николова од 116 до 151 страница)

 • Д-р ДУШКО ЦАЦКОВ: МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И МЛАДИ­НА. (За Оливера Николова од стр. 128)

 • МУРИС ИДРИЗОВИЌ: МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА, 1988 г. ( За Оливера Николова од 303 до 317 стр.)

 • БЛАЖЕ КИТАНОВ: ИСКУШЕНИЈАТА ВО МЛАДОСТА. (За романот “Девојки­те на Марко”, “Нова Македонија”, 28 март 1987 г.

 • ДРАГУТИН ОГЊАНОВИЌ: ПРОГОВОР ЗА ЉУБОВТА. (За романот “Љубо­бол­ки”, “Лик” 12 октомври 1988 г. )

 • ДРАГУТИН ОГЊАНОВИЌ: ПРОГОВОР ЉУБАВИ (за романот “Љубоболки”, “Детињство” Нови Сад 1988 г. бр. 4, стр. 87-89)

 • ХРИСТО ГЕОРГИЕВСКИ: ИЗ ПОЕТИКЕ МАКЕДОНСКОГ РОМАНА ЗА ДЕЦУ. (“Детињство 1989 г. бр. 1-2, на стр. 30).

 • ДУШКО ЦАЦКОВ: МАРКОВЕ ДЕВОЈКЕ, РОМАН ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧЕЊА ЗА МАКЕДОНСКУ КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ. (“Детињство”, Нови Сад, 1991 г. бр. 3-4, на стр, 176-7-8).

 • ТАМАРА АРСОВСКА: “ОТАДЕ МИНЛИВОСТА” ( Македонска книга, 1994 г.) - за Оливера Николова од стр. 257 до 269)    

 • ТАМАРА АРСОВСКА: “ВОЛШЕБНИЦИ НА ЗБОРОТ” (“Мисла”, 1995 г) - за Оливера Николова од стр. 211 - 221)   

 • МИОДРАГ ДРУГОВАЦ: “МАКЕДОНСКАТА КНИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦА И МЛА­ДИ­НА”. (“Детска радост” 1996 г., за Ол. Ник. од 333- 346 стр.).

 • Д-р ДУШКО ЦАЦКОВ: “СТРАНИЦИ ОД ЛИТЕРАТУРАТА ЗА ДЕЦА И МЛАДИНА” (Нип ГЛОБУС, Ск. - 1997 г. од 146 до 151 стр.)

 • Д-р ЈАДРАНКА ВЛАДОВА: “ПОТКРЕНУВАЊЕ ДО ДЕЦАТА”, поговор во романот за млади “Светлосна година” (“Детска радост”, 1998 г.)

 • Д-р ЕЛЕНА ЛУЖИНА: “ПОЕТИЧКИОТ ФЕНОМЕН НА СВЕТ-ТЕКСТ”, поговор во “Сребреното јаболко”, книга со драмски текстови од Ол. Николова (“Матица Македонска”, 1998 г.).

 • ОЛИВЕРА ЌОРВЕЗИРОВСКА: “РОМАН ВО РОМАН”, осврт за романот “Адамовото ребро” во весникот “Вечер” од 9.11.2000г.

 • Ј.В. (Д-р Јадранка Владова): “АДАМОВОТО РЕБРО”, приказ во “Леттре интернационале”, летото 2000г.

 • ОЛИВЕРА ЌОРВЕЗИРОВСКА : “ПРОЗНА АВАНТУРА”, критика за “Адамовото ребро” во списанието „Стожер” од ноември-декември 2000г.

 • ОЛИВЕРА ЌОРВЕЗИРОВСКА: “СРЦЕТО НА СМИСЛАТА”, осврт за романот “Вежби за Ибн Пајко” во весникот “Вечер” од 4 мај  2001 г.

 • БЛАГОЈА ИВАНОВ: “ВЕЖБИ ЗА ИБН ПАЈКО”, за истоимениот роман, во списанието “Пулс” од 15 јуни 2001 г.

 • АТАНАС ВАНГЕЛОВ: “ПАРАДОКСОТ НА СРЦЕТО”, критички осврт за “Адамовото ребро” во рубриката “Книжевна критика” на списанието “Старт” од 13 јули 2001 г.

 • ДАРИНКА ЈАНУШЕВА: “ИЛУЗИЈА СО ВУЛКАНСКА СИЛА” , за “Адамовото ребро”, во списанието “Пулс”, 7 декември 2001 г.

 •  ЈАДРАНКА ВЛАДОВА: “БОжЕМНИТЕ ДЕВОЈКИ НА МАРКО”, поговор во лектирното издание на “Девојките на Марко”, во издание на “Култура”, 2001 г.

 • ТОДОР ЧАЛОВСКИ: во книгата “Прочит”, издание на “Штрк” 2002 г. , од 321 до 325 страница: “Современо доживеана проза за деца” (за “Мојот звук”).

 • АТАНАС ВАНГЕЛОВ: “КАРАСЕВДА” ( за “Вежби за Ибн Пајко”, списание “Старт”, бр. 169.

 • ОЛИВЕРА ЌОРВЕЗИРОВСКА: “ПРОДОРНИОТ ГЛАС НА МОЛКОТ” (за романот “Куклите на Росица”), во “Утрински весник”, 17 март 2004 г.

 • ТОМЕ АРСОВСКИ: “Роман  со внатрешни  богатства” (за “Куклите на Росица”),СТОжЕР, април-јуни 2004, стр.40-41.

 • ЈАСНА КОТЕСКА: “Македонско женско писмо”, Мак. Книга, 2002 г. (за Ол.Ник. на Стр:26, 106,107, 110, 195, 205, 206, 207, 218, 219, 346, 350, 352, 357).

 • НАТАША АВРАМОВСКА: Културен живот, бр 4 од 2004 г. - “Македонскиот женски роман во опчекорувањето” (за Адамовото ребро и Куклите на Росица).

 • НАТАША АВРАМОВСКА: “Сликата на Балканот во романите на Оливера Николова и на Лидија Димковска”, прилог во “Балканска слика на светот”, Издание на МАНУ, 2006 г. Приредува Ката Кулафкова.

 • Д-р ЕЛЕНА ЛУЖИНА: “Пречистени спомени” (за “Лева комора”), во “Форум”, 18 јули 2008 год.

 •  НИКОЛА ГЕЛЕВСКИ: “За делото и авторот” (Поговор во “Лева комора”), издание на “Темплум” 2008 г.

 • АЛЕКСАНДРА СОКОЛОВСКА: “Суптилни приказни за жената” (Кон “Лева комора”), Дневник, 29. 09. 2008 г.

 • ЛИДИЈА ДИМКОВСКА: “Оливера Николова, мојата книжевна мајка”, Културен живот, 1-2,2008г.                  

 • Д-р ЕЛЕНА ЛУЖИНА: “Чадот како метафора” (Кон романот “Белиот чад”), Форум,19.7.2009 г.

 • НАТАША АВРАМОВСКА: “Левата комора на женското писмо”, Семинар за мак. Јазик, Охрид, 2009г.

 • РАДЕ СИЛЈАН:”Забранета одаја” (Антологија на мак.расказ) – за Ол.Ник стр.30), “Матица македонска”, 2010г.

 • Лидија Димковска, за романот “КуЌичка” во неделникот “ГраЃански”, 12.5.2012 г.

 • Иван Ивановски: “Меѓу минатото и сегашноста” (Огледи и есеи на театрски теми), Дијалог, 2012г.- за Ол. Ник. Стр, 68-69-70-71.